Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri

RSS feed
* tieto polia sú povinné

I. medzinárodný odborný workshop v rámci projektu CEC5

I. medzinárodný odborný workshop s názvom „Legislatívne zmeny vo výstavbe verejných budov - požiadavky a trendy vo vzťahu k energetickej efektívnosti“ zorganizoval TTSK v spolupráci s odborníkmi z Inštitútu pre energeticky pasívne domy (IEPD) v Bratislave. Cieľovou skupinou workshopu boli obce a mestá v Trnavskom kraji, ako aj ostatné samosprávne kraje, avšak workshopu sa zúčastnili aj zástupcovia Strednej priemyselnej školy v Trnave.

V rámci tohto česko – slovenského workshopu vystúpili Ing. Katarína Korytárová, PhD. z Ministerstva hospodárstva SR, Ing. Petr Keller z Inštitútu pre energeticky pasívne domy v Bratislave, Ing. Roman Caban z Energetického centra v Bratislave, Ing. arch. Dalibor Borák z Českej komory architektov v Prahe, RNDr. Yvonna Gaillyová z Ekologického inštitútu Veronica v Brne a Ing. Jozef Maudrý z Energetického klastra – západné Slovensko.

Na workshope okrem iného odznelo, že opatrenia zvyšujúce energetickú efektívnosť v  budovách jednoznačne prispievajú k zníženiu prevádzkových nákladov počas celého životného cyklu budovy, ako aj k skvalitneniu vnútorného prostredia a tým aj zdravotného stavu užívateľov budovy. Zároveň tieto opatrenia takmer vždy zahŕňajú využitie energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) – dnes tak často diskutovaná téma.

Účastníci boli oboznámení s novými legislatívnymi požiadavkami v tejto oblasti, ktoré okrem iného zahŕňajú povinnosť pre všetky novopostavené budovy patriť od januára 2013 pri energetickej certifikácii minimálne do kategórie B, avšak po roku 2018 sa očakáva realizácia budov s takmer nulovou spotrebou energie. Účastníkom bol taktiež predstavený návrh certifikačného nástroja CESBA (pripravený v rámci projektu CEC5), ktorý bude predstavovať voľne dostupný, nízko nákladový a komplexný nástroj, ktorým je možné hodnotiť budovy ešte v procese ich plánovania a prípravy projektovej dokumentácie. V rámci živej diskusie medzi auditóriom a prednášajúcimi odzneli aj kritické ohlasy vo vzťahu k využitiu niektorých druhov OZE na Slovensku a absentujúca podpora štátu pri realizácii opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti a inštalácii zariadení na využívanie OZE, najmä na úrovni obcí a miest.

Prezentácie, ktoré odzneli na tomto podujatí, môžete nájsť tu:

Fotografie z tohto podujatia uvádza Fotogaléria.

Vytlačiť
Odporučiť e-mailom
Trnavský samosprávny kraj © 2012. Všetky práva vyhradené.